18 November 2011

EASTERN SPINY GURNARD / Lepidotrigla pleuracanthica

Eastern Spiny Gurnard, Lepidotrigla pleuracanthica, La Perouse, Sydney, NSW

Eastern Spiny Gurnard, Lepidotrigla pleuracanthica, La Perouse, Sydney, NSW