20 December 2011

WHITE'S SEAHORSE / Hippocampus whitei

White's Seahorse, Hippocampus whitei, Camp Cove, Sydney Harbour 

White's Seahorse, Hippocampus whitei, Parsley Bay, Sydney Harbour 

White's Seahorse, Hippocampus whitei, Parsley Bay, Sydney Harbour